1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

dsm

 1. mysy
 2. xxxgjq
 3. daoyuanjiao
 4. Bill
 5. Bill
  [img]
  作者: Bill, 2018-07-18, 24 个回复, 所属版面: 群晖 Synology DSM
 6. 9Qeh
 7. Bill
 8. wwangfeng
 9. xperiazu21
 10. tw
 11. Bill
 12. Bill
 13. Bill
 14. Bill
 15. Bill
 16. wwangfeng
 17. Bill
 18. uniex
 19. Bill
 20. Bill