1. OneDrvie 5TB 企业版账号 10元/个, 2个仅需15元. 支持电脑、手机、群晖Cloud Sync
  https://www.nas2x.com/pages/onedrive/
  排除公告
 2. 腾讯云服务器秒杀, 1核/1G/50G硬盘/ 人民币168元/年
  https://cloud.tencent.com/
 3. 阿里云香港/新加坡服务器 1核/1G/25G SSD/1TB流量 仅需 24元/月
  https://www.aliyun.com/
 4. 欢迎加入黑群晖 Synology Telegram群:
  https://t.me/nasfan
  排除公告

dsm

 1. wwangfeng
 2. Bill
 3. wtasbgg
 4. mysy
 5. xxxgjq
 6. daoyuanjiao
 7. Bill
 8. Bill
  [img]
  作者: Bill, 2018-07-18, 24 个回复, 所属版面: 群晖 Synology DSM
 9. 9Qeh
 10. Bill
 11. wwangfeng
 12. xperiazu21
 13. tw
 14. Bill
 15. Bill
 16. Bill
 17. Bill
 18. Bill
 19. wwangfeng
 20. Bill